Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
wtorek 21 sierpnia 2018  imieniny: Joanna, Kazimiera, Franciszek
Wiadomości gminne | Kultura, oświata i sport | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia
znajdujesz się w:
OCHRONA ŚRODOWISKA
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt
Inwestycje gminne 2018  Wpisz swój adres email.
dopisz


OCHRONA ŚRODOWISKA

ANKIETA - dla potrzeb realizacji projektu: Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Góra 

ANKIETA

dla potrzeb realizacji projektu:

Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Góra”

 

 

 

 

            Szanowni Państwo

Gmina Góra prowadzi analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zadań mających na celu modernizację systemów grzewczych, obejmującą wymianę źródeł ciepła oraz instalacje źródeł ciepła opartych na odnawialnych źródła energii (OZE), które mogłyby być finansowane ze środków zewnętrznych. Pozwoli to podjąć decyzję o ewentualnym przygotowaniu projektu i aplikacji w ramach środków Unii Europejskiej.

Zwracam się więc do wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie do wypełnienia ankiety. Badania pomogą uzyskać wiedzę na temat potrzeb w zakresie wymiany źródeł ogrzewania. W konsekwencji umożliwi to opracowanie wniosku o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na dofinansowanie działań, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w gminie.

 

            Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Górze 
do dnia 31 lipca 2018 r. Ankiety można pobrać ze strony internetowej gora.com.pl w zakładce ochrona środowiska lub odebrać osobiście w punkcie informacyjnym lub Wydziale Ochrony Środowiska.

 

            Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 544 36 23 lub osobiście w  Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pok.  nr 111.

 

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest od uzyskania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD).

 

 

                                                         Burmistrz Góry

 

                                                    Irena Krzyszkiewicz

 

 
dokumenty do pobrania
 
Ankieta

 

 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła

Informujemy, że z dniem 14 maja 2018 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Góra.

Wnioski będzie można składać w terminie od 14 maja 2018 roku do 30 maja  2018 roku w punkcie informacyjnym  Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1.

Złożenie wniosku nie jest gwarantem uzyskania dofinansowania !

Wniosek w formacie Word można pobrać ze strony internetowej http://www.gora.com.pl/content.php?sid=22a25e7d017f1a3169a7172721a42ed5&tr=cl&cms_id=3420&cmssid=&p=&m=

           

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji
 

 

Dotacją objęta jest wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła takie jak:

  1. kotły gazowe;
  2. kotły na lekki olej opałowy;
  3. piece zasilane prądem elektrycznym;
  4. kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012).
  5. włączenie do sieci cieplnych;
  6. OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła.

 

Dotacja stanowić będzie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż:

1.      dla domu jednorodzinnego                             7000 zł

2.      dla mieszkania w bloku wielorodzinnym      3500 zł

3.      w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowalnych dla takiej instalacji określony będzie jako iloczyn liczby obsługiwanych mieszkań i kwoty                      2000 zł

 

O udzielenie dotacji może ubiegać się:

1.      osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym,

2.      zgłoszonym do dofinansowania w ramach realizacji zadań służących ochronie powietrza, będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości,

3.      wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni,

4.      najemcy lokalu komunalnego.

 

 

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty zgodności CE .

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła, zasilanych paliwem stałym lub biomasą.

Od zasady likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opartego na paliwie stałym można odstąpić w przypadku:

-        gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym, poświadczonego opinia kominiarską;

-        zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia.

Dotacja nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo  oraz budynków 
w budowie.

 

 

 

 Wniosek

o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Góra

Wniosek o udzielenie dotacji
Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła

OGŁOSZENIE !!!

URZĄD MIASTA I GMINY W GÓRZE INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ OGŁOSZONY KONKURS

„NASZA GMINA PIĘKNA I ZADBANA”

DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE ORAZ REGULAMIN KONKURSU SĄ DO POBRANIA
W WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA (POK. 111), W PUNKCIE INFORMACYJNYM URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ
www.gora.com.pl W ZAKŁADCE OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie z Regulaminem wypełnione deklaracje wraz z materiałem dokumentującym (opis i zdjęcia) należy złożyć w terminie do dnia 20 czerwca 2018 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Górze (pok. 111

Regulamin konkursu
Deklaracje zgłoszenia

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia
22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Burmistrz Góry informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

Szacowania szkód łowieckich - w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Góra – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 111, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Góra www.gora.com.pl, w zakładce „ochrona środowiska”.

Protokół szacowanie ostateczne
Protokół oględzin nr
Wniosek o szacowanie szkód
Zawiadomienie o zbiorze

 

Zasady udzielania dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Góra

Informacja - azbest

Kontrole w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Góra podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych jest firma Technika Komunalna „Tekom” Sp z o. o. w Górze, która została wyłoniona w trybie przeprowadzonego przetargu.  Zgodnie z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm) w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne , tj.  Technika Komunalna „Tekom” Sp z o. o. przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

Zawiadomienie o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów, w przypadku zadeklarowania ich selektywnego odbierania,  obliguje organ do wydania decyzji wymiarowej.

Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 

                                      TERMINARZ POLOWAŃ


dokumenty do pobrania

 
Koło Łowieckie SZARAK

Koło Łowieckie Bór

Koło Łowieckie Bażant
Koło Łowieckie Rogacz
Koło Łowieckie Kaczor
Koło Łowieckie Rogacz 1
Koło Łowieckie Dzik
Koło Łowieckie Kaczor 1

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
dokumenty do pobrania
 
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
UŻYTKI EKOLOGICZNE
OBSZAR CHRONONEGO KRAJOBRAZU
POMNIKI PRZYRODY
Koło Łowieckie Bażant
Koło Łowieckie Rogacz
Koło Łowieckie Kaczor
Koło Łowieckie Rogacz 1
Koło Łowieckie Dzik
Koło Łowieckie Kaczor 1
Koło Łowieckie LAS
Uzupełnienie Koło Łowieckie ROGACZ
DZIK_dodatkowe polowanie
Polowanie_Koło Łowieckie LAS
Polowanie Koło Łowieckie SZARAK
Zasady udzielania dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Góra
Oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko
Komunikat sygnalizacyjny chowacz brukwiaczek
Komunikat sygnalizacyjny chowacz czterozębny
Komunikat sygnalizacyjny sucha zgnilizna kapustnych
Komunikat Słodyszek rzepakowy
Regulamin konkursu
Deklaracje zgłoszenia
Protokół szacowanie ostateczne
Protokół oględzin nr
Wniosek o szacowanie szkód
Zawiadomienie o zbiorze
Wniosek o udzielenie dotacji
Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła
Mszyca burakowa
Pryszczarek zbożowiec
Rdza brunatna
Mszyce pszenica
Ploniarka zbożówka
Skrzypionki pszenica
Fuzarioza kłosów
Septorioza plew pszenicy
Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
   
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
kalendarium miesięczne

  
Online: 15 odwiedzin: 8184163
© 2005 - 2018 Góra. All rights reserved.