Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
poniedziałek 26 czerwca 2017  imieniny: Paulina, Jan, Paweł
Wiadomości gminne | Kultura, oświata i sport | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia
znajdujesz się w:
Dla organizacji pozarządowych
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt
  Wpisz swój adres email.
dopisz


Dla organizacji pozarządowych

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – kwiecień 2017

Konkursy_dla_ngo_kwiecien_2017


Uwaga! Kolejna nowelizacja ustawy o pożytku.

 

25 marca 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany są niewielkie, ale znaczące dla organizacji posiadających status opp.

 

1. Możliwość dopisania do listy organizacji uprawnionych do zbierania 1%.

 

Uchwalona 10 lutego 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tworzy dodatkowy mechanizm, dzięki któremu organizacje pożytku publicznego, które  nie umieściły na czas swoich sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań OPP, mogą liczyć na interwencję ministra i dopisanie do listy organizacji uprawnionych do zbierania 1%, mimo niedopełnienia obowiązku na czas. Co to oznacza? Minister wwłaściwy do spraw zabezpieczenia społecznego uwzględni w wykazie organizację, która "wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego
i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych".

 

2. Usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy Ministrem a sądami rejestrowymi.

 

Istotną zmianą jest usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, będącym dysponentem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi. Sądy rejestrowe zostały zobowiązane do przekazania informacji na temat daty doręczenia i uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego utratę statusu organizacji pożytku publicznego. Data doręczenia postanowienia o utracie statusu organizacji pożytku publicznego jest konieczna do prawidłowego określenia kwoty niewydatkowanych środków pochodzących z 1% należnego podatku. Organizacja zobowiązana jest poinformować ministra o wysokości niewydatkowanych na dzień wydania postanowienia w sprawie utraty statusu opp środków finansowych pochodzących z 1% podatku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego postanowienia.

 

3. Pozostałe zmiany z nowelizacji są z reguły porządkujące i uzupełniające:

 

 • Doprecyzowanie zasad składania sprawozdań przez organizację pożytku publicznego po raz ostatni za rok, w którym utraciła status organizacji pożytku publicznego.
 • Doprecyzowanie terminu na złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego dla organizacji pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym. Organizacja taka będzie zobowiązana złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który składane są sprawozdania.
 • Poszerzenie listy przychodów Funduszu Wspierania Pożytku Publicznego. Fundusz ten powstał pod koniec 2015 roku i bazuje głównie na źle wydanych środkach z 1%.

 

 

Opracowała: Karolina Furmańska

Doradca dla organizacji pozarządowych

 

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok".

Do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu zapraszamy wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe.

Propozycje do Programu należy zgłaszać do 10 marca br. za mocą formularza, zamieszczonego na stronie internetowej www.umwd.pl, zakładka „organizacje pozarządowe” oraz w załączniku, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kancelaria Ogólna

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

lub

elektronicznie na adres: ngo@umwd.pl

Formularz zgłaszania propozycji do programu współpracy

 


BURMISTRZ  GÓRY

 

na podstawie art. 13  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z póź. zmianami ) oraz uchwały Nr XXXI/227/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie  programu współpracy Gminy Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

 

o g ł a s z a

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.

 

1.    Rodzaj zadania:

Prowadzenie zajęć profilaktycznych z elementami profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży polegających na zagospodarowaniu czasu wolnego w ramach świetlic środowiskowych i zorganizowaniu pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych przeciwdziałając patologii i uzależnieniom wśród zaniedbanych dzieci i młodzieży.

 

2.   Cele realizacji zadania publicznego:

a)      przeciwdziałanie patologii, alkoholizmowi, narkomanii wśród zaniedbanych dzieci oraz młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu wsi poprzez zagospodarowanie czasu wolnego,

b)     wzbudzenie w dzieciach zaniedbanych zamieszkujących obszar wiejski poczucia godności, własnej wartości, możliwości rozwoju własnych talentów i kultury zachowań,

c)    organizowanie różnych form nauki, rekreacji i sportu z jednoczesnym prowadzeniem profilaktyki.

 

3.    Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania:

Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu w gminie Góra przeznaczono kwotę: 20.000,00 zł PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

4.    Termin i warunki realizacji zadania:

a)      termin realizacji zadania : marzec – grudzień 2017 rok

b)     miejsce realizacji zadania –  Gmina Góra – teren wiejski,

c)      pomieszczenie do realizacji zadania,

d)     własna kadra do realizacji zadania,

e)     szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na realizację zadania publicznego,

f)       oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza.

 

5.    Oferta podmiotu

a)      oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania woli w imieniu oferenta,

b)     Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień, dokumentów,

c)      uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2016, poz. 1300),

d)     oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs na dotację w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Gminy Góra na rok 2017” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2017 r. do godz.1500 w  sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Górze  (pokój 101, piętro I), lub przesłać pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra z dopiskiem jak wyżej – liczy się data wpływu ofert do UMiG,

 

6.    Zasady, termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

a)    wybór oferty dokona komisja powołana przez Burmistrza Góry do dnia 22.02.2017 r.,

b)    oferty złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane,

c)     konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy na konkurs wpłynie jedna oferta,

d)     przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria :

  koncepcja zajęć profilaktycznych z uwzględnieniem ilości uczestników i miejsca prowadzenia  zajęć -20 pkt,

  doświadczenie realizatorów w prowadzeniu świetlic - 20 pkt,

  atrakcyjność / innowacyjność ofert – 20 pkt,

  budżet projektu ( w tym inne źródła finansowania i wysokość wkładu własnego) – 30 pkt,

  planowany przez podmiot składający ofertę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków – 10 pkt,

e)    oferenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach konkursu.

 

 

7.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ograniczenia kwoty wnioskowanej dotacji.

 

8. W 2016 r. na realizację zadania „Prowadzenie zajęć profilaktycznych z elementami profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży polegających na zagospodarowaniu czasu wolnego w ramach świetlic środowiskowych i zorganizowaniu pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych przeciwdziałając patologii i uzależnieniom wśród zaniedbanych dzieci i młodzieży” Gmina Góra wydatkowała środki w wysokości  15. 000,00 zł.

 

Wszelkie informacje na temat konkursu oraz formularze ofert  uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze,

ul. Mickiewicza 1,  56-200 Góra, pokój nr 7 (parter),  tel. 65-544 36 32   lub  665 012 145,  email: placzek@gora.com.pl

 

 

 

 

 

BURMISTRZ

(-) Irena Krzyszkiewicz

 

 

 


 

Uprzejmie informuję, że na realizację zadania „Realizacja szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Góra w tym organizacja i uczestnictwo w rywalizacji sportowej w 2017 r.” wpłynęło 6 ofert. W wyniku sprawdzenia i oceny ofert pod względem formalnym, Komisja Konkursowa dopuściła do oceny merytorycznej 6 ofert. Po dokonaniu oceny merytorycznej Członkowie Komisji Konkursowej zaproponowali wskazać do dofinansowania niżej wymienione oferty:

 

(-) Burmistrz

Irena Krzyszkiewicz


BURMISTRZ GÓRY

ogłasza konsultacje  w sprawie Programu współpracy Gminy Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

 

 

Podstawa prawna:                  uchwała nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 maja

                                               2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu

                                               konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,

                                               o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

                                               publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku

                                               publicznego, projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych

organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

Nr 114, poz. 1820).

 

Przedmiot konsultacji:             Program współpracy Gminy Góra z organizacjami

                                               pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność

                                               pożytku publicznego na rok 2017.

 

Termin konsultacji:                  Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach

od 4 listopada 2016 r. do 18 listopada 2016 r.

 

Forma konsultacji:                    Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie badania

stanowiska przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Uwagi do Programu należy kierować pisemnie na adres:

Urząd Miasta i Gminy, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra,

lub e-mailem na adres: sekretarz@gora.com.pl

 

Miejsce zamieszczenia

projektu programu:                 www.gora.com.pl 

(w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE).

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Góra rozpoczęła konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Program dostępny jest na stronie internetowej gminy w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

Ewentualne uwagi i propozycje do programu można składać w terminie do dnia 16 listopada 2015 r.

dokumenty do pobrania
 
Ogłoszenie o konsultacji programu współpracy z NGO na rok 2016
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016


Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością zapraszamy grupy nieformalne/organizacje pozarządowe/szkoły, biblioteki, domy kultury oraz lokalne media na szkolenia oraz do działań na rzecz swoich lokalnych społeczności w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór, które odbędą się w Państwa regionie, aby wymienić się doświadczeniami i poznać narzędzia przydatne w działaniach obywatelskich.

Spotkania odbędą się we wrześniu i październiku w kilku miastach Polski o różnej tematyce – od metod angażowania społeczności lokalnej po współdecydowanie o otoczeniu. Będzie można porozmawiać ze specjalistami i specjalistkami, a także poznać innych uczestników akcji ze swojego regionu. Więcej o spotkaniach na: http://www.maszglos.pl/dolacz-do-akcji/spotkania-regionalne-2015/

Aby wziąć udział w szkoleniu należy być tegorocznym uczestnikiem akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015 - zarejestruj się na http://www.maszglos.pl/dolacz-do-akcji/, wybierzcie interesujące Was działanie i przyjedźcie na szkolenie regionalne.

Zobaczcie daty, miejsca i opisy spotkań, a następnie do 15 września zapiszcie się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

https://docs.google.com/forms/d/1stRmNyWwQg11

QDWwG1pYnTcrjo6fFWpDBVOK_y5NQAA/viewform

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zwracamy koszty dojazdu, mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z organizacji, zapewniamy bezpłatne materiały edukacyjne i torby akcji Masz Głos, Masz Wybór.

 Pozdrawiam serdecznie,

Magda Pieczyńska

Program Masz Głos, Masz Wybór

Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 49

ul. Sapieżyńska 10a

00-215 Warszawa


25 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. Nowe przepisy mają poprawić atmosferę wokół kampanii jednoprocentowych. Chodzi o przeznaczanie środków na reklamę oraz o programy komputerowe do rozliczania PIT-ów.

Posłowie ustalili ostateczny kształt ustawy 5 sierpnia, odrzucając część kontrowersyjnych zmian proponowanych przez Senat.

Najwięcej emocji w trakcie prac nad ustawą wzbudziły kwestie związane z jednym procentem. Ostatecznie ustalono zasady informowania o wykorzystania środków z alokacji. Jeśli organizacja wydaje na swoją kampanię jednoprocentową pieniądze, które wcześniej otrzymała od podatników, musi to zaznaczyć (np. w ogłoszeniu w gazecie, zachęcającym do przekazywania 1 proc., poinformować, że ogłoszenie jest finansowane z funduszy pozyskanych z 1 proc.).

Specjalny obowiązek informacyjny nałożono też na OPP, wykorzystujące w swoich kampaniach specjalne programy do rozliczenia PIT. Na takim programie musi się znaleźć wyraźny komunikat, czy umożliwia on wskazanie różnych OPP, czy tylko jednej (zwykle tej, która wykorzystuje program w swojej kampanii). Opisany obowiązek dotyczy wszystkich podmiotów udostępniających programy do PIT-ów (a nie tylko organizacji pożytku).

Nowelizacja wprowadza też sankcję za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, które w danym roku nie znalazły się na liście uprawnionych do otrzymywania 1%.

Powstanie Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, który ma być zasilany m.in. niewykorzystanymi (np. z powodu utraty statusu OPP) lub nieprawidłowo wydatkowanymi przez OPP środkami z 1%.

Jakie jeszcze zmiany wprowadzi nowelizacja? Oto najważniejsze z nich:

 • odrębne uregulowanie zasad udostępniania informacji publicznej przez NGO-sy,
 • rozbudowanie przepisów o zlecaniu zadań publicznych przez samorządy w formie regrantingu,
 • doprecyzowanie regulacji umożliwiających podzlecania realizacji zadań (kiedy część zadania realizuje inny podmiot, a nie bezpośrednio organizacja, która otrzymała dofinansowanie),
 • nowe obowiązki dla administracji dotyczące rad pożytku publicznego i programów współpracy,
 • uporządkowanie i doprecyzowanie regulacji dotyczących rad działalności pożytku publicznego różnych szczebli.

Zmienione przepisy wejdą w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. Szybciej, bo po 14 dniach, zaczną działać nowe regulacje dotyczące Rady Działalności Pożytku Publicznego. Chodzi o zapis umożliwiający członkom rady pełnienie swoich obowiązków dłużej niż dwie kadencje oraz o możliwość poszerzenia RDPP. Rada będzie miała "co najmniej 20 członków", a nie jak do tej pory dokładnie dwudziestu (i ani jednego więcej).

Więcej o zmianach, jakie wprowadza nowelizacja: Wkrótce zmienią się niektóre przepisy dla organizacji

 http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1653821.html

Informacja pochodzi ze strony portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl


W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2016.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na 1 września 2015, ogłoszenie naboru w Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na grudzień 2015. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO w 2016 r. jest już dostępny:

http://pozytek.gov.pl/index.php?document=3851

W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej sprawującego w roku 2016 funkcję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej Program FIO, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się o godzinie 11:00, w dniu 4 września we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510.

Czas spotkania - ok. 3-4 godzin

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 28 sierpnia 2015 r. na adres e-mail:

slawomir.wojcik@umwd.pl

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 31 sierpnia 2015 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 


DRUGA EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO "Tu mieszkam,tu zmieniam"

         

Organizatorem konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” – druga edycja, jest Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. CHCESZ COŚ ZMIENIĆ, POPRAWIĆ, ZORGANIZOWAĆ? TERAZ MOŻESZ DZIAŁAĆ! Najważniejszy jest pomysł, my pomożemy go zrealizować. Rozejrzyj się wokół siebie,obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro – za swoje osiedle, wieś, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeń, w której żyjesz... Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej!

KWOTY GRANTÓW

 • 10 000 zł - 25 nagród
 • 7 000 zł - 50 nagród
 • 4 000 zł - 225 nagród

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA

 • zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
 • poprawa jakości życia
 • zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę
 • ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci,
 • upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko,
 • ochrona środowiska naturalnego
 • budowa wspólnot międzypokoleniowych
 • współpraca między organizacjami

TERMIN ZGŁASZANIA POMYSŁÓW

Od 22 maja do 26 lipca 2015 roku poprzez aplikację internetową dostępną na stronie fundacja.bzwbk.pl

Ogłoszenie zwycięzców, którzy w ocenie specjalnie powołanej kapituły konkursu opracowali najlepsze projekty i otrzymają dofinansowanie w postaci grantu, odbędzie się 21 sierpnia 2015 roku.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii... Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.

INTERNAUCI WYBIORĄ SWOICH FAWORYTÓW!

Jednocześnie od 21 do 28 sierpnia 2015 roku internauci będą mogli wybierać projekty, które według nich przyniosą największą korzyść lokalnej społeczności. Ich faworyci z największą liczbą głosów zostaną wyróżnieni dodatkowymi nagrodami finansowymi w wysokości: 2 tys. zł, 3,5 tys. zł oraz 5 tys. zł.

Szczegóły konkursu "Tu mieszkam, tu zmieniam" są dostępne w Regulaminie.

MASZ PYTANIA?

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt na adres fundacja@bzwbk.pl.

                                        

źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/druga-edycja-konkursu-grantowego-tu-mieszkamtu-zmieniam/


Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego p. Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić IV Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych  organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością.

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:

• promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,
• promocja dobrych praktyk, wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,
• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością,
• zwiększenie świadomości w zakresie celowości wspierania osób z niepełnosprawnością, równości szans, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością  poprzez ukazanie im możliwości aktywizacji i rehabilitacji społecznej, jakie stwarzają organizacje pozarządowe.

2. Przebieg Konkursu
Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu "zDolne NGO" należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Konkursu "zDolne NGO",
formularz zgłoszeniowy

3. Wykonawca
Realizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji
W IV Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

KRYTERIA

PUNKTACJA

Oryginalność inicjatywy, pomysłowość, innowacyjność, zastosowanie ciekawych rozwiązań

0–15 pkt

Uzyskiwany poziom aktywizacji społecznej (między innymi poprzez liczbę osób niepełnosprawnych które zaangażowały się w życie społeczne

0–15 pkt

Zatrudnianie i angażowanie osób z niepełnosprawnością w strukturach organizacji lub do realizacji projektów

0–15 pkt

Umiejętność podejmowania współpracy z partnerami (społecznymi, publicznymi i biznesowymi), między innymi poprzez ilość nawiązanych partnerstw, referencje


0–10 pkt

Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań

0–10 pkt

Wypływ działań organizacji na zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie (np. prowadzenie kampanii społecznych, promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych na portalach społecznościowych i stronie internetowej, promowanie aktywnych osób z niepełnosprawnością)

0–10 pkt

RAZEM

100 pkt

5. Harmonogram
IV Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
• 25.05.2015 r. – ogłoszenie III Edycji Plebiscytu „zDolne NGO”
• 08.06–15.08.2015 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
• 24.08–28.08.2015 r. – obrady Kapituły Konkursowej
• 9/10.09.2015 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

6. Kontakt
Osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach związanych z IV Edycją Konkursu „zDolne NGO” są:
Sławomir Wójcik
tel. nr  71/ 770 40 84
mail:
slawomir.wojcik@dolnyslask.pl
oraz
Monika Szymańska
tel. 
nr 71/770 41 36
mail:
monika.szymanska@dolnyslask.pl

Share on facebook Share on wykop Share on twitter Share on email Share on favorites Share on print | More Sharing ServicesWięcej

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
dokumenty do pobrania
 
WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE GÓRA
OBOWIĄZKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH (PORADY DLA NGO)
ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (PORADY DLA NGO)
UMOWY CYWILNOPRAWNE W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH – CZĘŚĆ 1 UMOWA ZLECENIE (PORADY DLA NGO)
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Góra w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016.pdf
Program współpracy z NGO w roku 2017.pdf
Formularz zgłaszania propozycji do programu współpracy
Konkursy_dla_ngo_kwiecien_2017
   
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
kalendarium miesięczne

  
Online: 10 odwiedzin: 6531278
© 2005 - 2017 Góra. All rights reserved.