Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
niedziela 1 lutego 2015  imieniny: Brigida, Iga, Ignacy
Wiadomości gminne | Kultura i sport | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia
znajdujesz się w:
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt


  Wpisz swój adres email.
dopisz


PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 IM. JASIA I MAŁGOSI
W GÓRZE
UL. Piastów 7
Tel., faks: 065 543 24 08
e- mail:
p3@gora.com.pl

www.pcdn.edu.pl/przedszkole3/


 

DYREKTOR
Helena Szczepańska
Tel. Kontaktowy 065 5432408
e- mail
p3@gora.com.pl

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących działalności jednostki, w tym w sprawach skarg i wniosków, w środy w godz. 9.00 - 11.00

ZADANIA

   Przedszkole kieruje się zasadami określonymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka, w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w Ustawie o Systemie Oświaty, w Programie Wychowania w Przedszkolu, na podstawie  których realizuje określone cele i zadania, a w szczególności:
- wspomaga indywidualny rozwój dziecka, rozwijając jego zainteresowania i zdolności,
- sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
- współdziała z rodziną pomagając w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
- organizuje zebrania połączone z pedagogizacją rodziców, udzielaniem porad i wskazówek do pracy z dzieckiem.

A także:
- umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej, stwarzając w procesie dydaktyczno- wychowawczym sytuacje sprzyjające kształtowaniu właściwych postaw moralnych,
- przeprowadza diagnozę pedagogiczną opartą na obserwacji rzeczywistych zachowań dziecka,
- udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej (współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną) oraz umożliwia rozwijanie indywidualnych predyspozycji dziecka,
- realizuje programy wychowania przez koncentrację treści  na własnej aktywności dziecka,
- kontroluje proces wychowawczo- dydaktycznego i porównuje osiągnięte efekty ze stanem wyjściowym i zakładanymi wynikami,
- ukazuje dorobek kultury polskiej, poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacji kulturalnej oraz poznawanie ojczystego kraju,
- współpracuje z rodzicami dziecka, Radą Rodziców, stowarzyszeniami dziecięcymi, policją, kuratorami sądowymi, organizacjami społecznymi dla zapewnienia opieki każdemu dziecku, które znajduje się w sytuacji wymagającej pomocy,
- umożliwia uczestnictwo w zajęciach dzieciom niepełnosprawnym po uprzednim uzyskaniu wskazań przez specjalistów,
- zapewnia dzieciom prawidłową opiekę , odpowiednio do wieku i potrzeb środowiskowych, mając na uwadze ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny,
- sprawuje indywidualną opiekę nad dziećmi wymagającymi specjalnej troski,
- współpracuje z rodzicami w zakresie dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
- doprowadza dziecko do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole.

 


  
  

Przestronne kolorowe sale urządzone zostały z myślą o wygodzie i dobrym samopoczuciu dzieci. Jest to przedszkole przyjazne dzieciom, w którym znajdują one miejsce na wszystkie formy aktywności. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, prowadząc działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, dzięki temu nasi absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA

mgr Helena Szczepańska – dyrektor
mgr Emilia Franczak - wicedyrektor społeczny
mgr Barbara Antolak
mgr Małgorzata Zając
mgr Justyna Pulut
mgr Grażyna Maćkowska
mgr Dorota Dębowicz

mgr Iwona Kwast
mgr Sylwia Gąsiecka
mgr Magdalena Jabłońska
Małgorzata Gruzdzis
Jadwiga Zmuda

mgr Karolina Janowska - Oddział Przedszkolny w Starej Górze
mgr Wioleta Chomicz - Oddział Przedszkolny w Starej Górze

Ponadto przedszkole zatrudnia 14 pracowników obsługowych i dwie osoby w administracji, która została utworzona z dniem 1 stycznia 2005r.

DZIAŁALNOŚĆ


1. Każdemu dziecku zapewniamy:

a. bezpieczny pobyt na terenie przedszkola,
b. fachową opiekę,
c. w ramach pracy wychowawczo - dydaktycznej szeroką gamę zajęć programowych,
d. wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju.
e. bogatą ofertę zabaw i zajęć ruchowych, plastycznych, rozwijających mowę i myślenie dziecka,

2. Ponadto  oferujemy zajęcia dodatkowe takie jak:
   - język angielski (2x w tygodniu w gr. 9,5 godz.),
   - logorytmika (3x w tygodniu w gr. 9,5 godz.; gr. I 3-latki), 
 
   - zajęcia z logopedii.

 Dla dzieci uzdolnionych:
    - zajęcia taneczne (2x w tygodniu)
    - zajęcia teatralne (1x w tygodniu)
    - zajęcia plastyczne (1x w tygodniu)

3. Proponujemy również inne formy działalności placówki: 
 - przedstawienia teatralne dla dzieci,
 - wycieczki autokarowe do różnych ciekawych miejsc,
 - spotkania integracyjne z rodziną (uroczystości rodzinne, Mini Festyn),
 - uroczystości, pikniki, zajęcia otwarte i konsultacje z rodzicami,
 - uczestnictwo w konkursach, akcjach lokalnych i imprezach dla środowiska.


4. Zapewniamy atrakcyjne zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami.
Dzieci aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i potrafią wyrazić siebie poprzez twórczość plastyczną , muzyczną, teatralną i taneczną.

5. Przedszkole wyposażone jest w nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, oddziałujące na wyobraźnię, rozwijające twórcze myślenie dzieci.

6. Kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje umiejętności. Jest innowacyjna i twórcza.


7. Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.

8.  W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i dla innych.

9. Kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju w zjednoczonej Europie.


10. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO.Nasze mocne strony to:

- miła i ciepła atmosfera przedszkola, 
- organizacja i metody sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka,
- szeroka gama zajęć dodatkowych,
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
- dobrze układająca się współpraca z rodzicami,
- dobre warunki lokalowe, 
- liczne i ciekawie zorganizowane uroczystości i imprezy przedszkolne.


FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W NASZYM PRZEDSZKOLU:
• zebrania z rodzicami,
• rozmowy indywidualne,
• zajęcia otwarte, 
• informowanie rodziców o ofertach edukacyjnych danego miesiąca (teksty piosenek, wierszy, poznane przez dzieci tańce, literatura itp.),
• ankiety, pozwalające na łatwiejsze planowanie pracy placówki,
• pomoc w dostarczaniu materiałów do zajęć.

PROGRAMY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Praca z dziećmi oparta jest na podstawie programowej WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (MEN)  
W swojej pracy wykorzystujemy między innymi :

• program wychowania przedszkolnego ,,Od przedszkolaka do pierwszaka'' Iwony Broda,  ,,Razem w przedszkolu'' Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej
• w zakresie edukacji matematycznej - program Prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej "DZIECIĘCA MATEMATYKA",  
• programy własne: ”My i nasz region”  , „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”, program adaptacyjny „ Będę przedszkolakiem”,  „ Integracja muzyki z plastyką w przedszkolu”, ,,W bajkowym świecie przedszkolaka”, program z zakresu edukacji ekologicznej ,,Jestem przyjacielem przyrody''
• metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
•  elementy tańca integracyjnego i pedagogikę zabawy – KLANZA,
• zajęcia ruchowe wykorzystujące metodę Labana, Orffa i Kniessów, Batti Strauss.

NASZE OSIĄGNIĘCIA


1.  Pozytywna ocena placówki przez rodziców.
• przekonanie rodziców o znaczącym wpływie przedszkola na rozwój ich dzieci,
• zadowolenie rodziców ze współpracy z przedszkolem,
• zajęcia dodatkowe zgodne z ich oczekiwaniami.
 
2.  Umiejętność dobrego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 
3.  Jasno określona i bogata oferta programowa.
 
4. Duża popularność przedszkola ( co roku zgłasza się do nas
     więcej dzieci niż posiadamy miejsc).
 
5.Dobre wyposażenie placówki w nowe zabawki i sprzęty.
 
6. Sprawnie działające procedury udzielania pomocy i wsparcia
    rodzinom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji
    materialnej.

 7. Wspomaganie dzieci nie radzących sobie w nauce oraz
     posiadających określone zdolności.
 

MISJA PRZEDSZKOLA

1. W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane.
2. Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju.
3. Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
4. W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i dla innych.
5. Przedszkole wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
6. Kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje umiejętności. Jest innowacyjna i twórcza.
7. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO.
8. Przedszkole wyposażone jest w nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, oddziałujące na wyobraźnię, rozwijające twórcze myślenie dzieci.
9.  Kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju w zjednoczonej Europie.

WIZJA PRZEDSZKOLA
Nasi wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata w zjednoczonej Europie.

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA

1. Ma pozytywny obraz samego siebie.
2. Ma świadomość własnej tożsamości.
3. Jest komunikatywny.
4. Nie boi się wyrażać własnych opinii.
5. Jest aktywny, dociekliwy i poszukujący ( kreatywny).
6. Dąży do rozwiązywania problemów.
7. Rozumie świat i wartości w nim nagromadzone.
8. Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych.
9. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym.
10. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
11. Jest przygotowany do obowiązku szkolnego.
12. Rozumie potrzebę znajomości obcych języków.
13. Jest ambitny

ORGANIZACJA


1. Przedszkole  Nr 3 w Górze jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Górze. Nadzór pedagogiczny prowadzi Dolnośląski Kurator Oświaty. Jest jednostką budżetową.

2. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 -16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Przerwa wakacyjna jest ustalana przez organ prowadzący na przemian w miesiącach lipcu lub sierpniu (w czasie wakacyjnym należy zgłosić dzieci  na pobyt w czasie dyżuru wakacyjnego). W czasie przerwy wakacyjnej w naszej placówce dzieci mają możliwość przebywania w sąsiednim przedszkolu (Przedszkole Publiczne nr 1). Zgłoszenia na dyżur należy dokonać w macierzystej palcówce przed wakacjami.

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5 i 6 - letnie, które realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział gdzie dzieci dobierane są pod względem wieku. Tworzone są "czyste" grupy wiekowe na miarę możliwości rekrutacyjnych.  Jeśli jest to niemożliwe tworzone zostają grupy "mieszane" -zbliżone  wiekowo.

5.  Dzieci w grupach 9- cio godzinnych przebywają przez 4 lata, z tymi samymi nauczycielkami, (jeśli tylko względy organizacyjne na to pozwalają).

6. Dzieci mają możliwość korzystania z 3 posiłków: I śniadania, obiadu i podwieczorku. Zasady wnoszenia opłat opisane są w dziale Odpłatność.

7.  Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

8.  Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje o przedszkolu znajdują się na stronie: pcdn.edu.pl/przedszkole3/

PŁATNOŚCI

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

I. Wyżywienie.
Stawka żywieniowa jest zmienna. Ustalana jest przez dyrektora i organ prowadzący w zależności od wzrostu cen produktów spożywczych. Wysokość opłaty miesięcznej za świadczenia przedszkola ustala Rada Miejska. Jest ona uzależniona od ilości spożywanych posiłków w ciągu dnia przez dziecko.
 

Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem.

II. Opłata miesięczna

1. Wysokość opłaty za świadczenie usług przez przedszkole ustala Rada Miejska. Opłata ta uzależniona jest od ilości posiłków spożywanych w ciągu dnia przez dziecko.
2. Opłaty naliczane są z góry tzn. za cały nadchodzący miesiąc.
3. Odpisy - zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym (np. za nieobecność dziecka w marcu zwrot nastąpi w kwietniu).
Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem. Dokładna informacja na w.w. temat znajduje się w umowie zawartej z przedszkolem.
4. Opłata miesięczna za przedszkole jest proporcjonalna do ilości godzin nieobecności dziecka w stosunku do maksymalnej ilości godzin, za którą pobierana jest opłata miesięczna.


   

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
kalendarium miesięczne
  
Online: 8 odwiedzin: 3718535
© 2005 - 2015 Góra. All rights reserved.