Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
wtorek 28 stycznia 2020  imieniny: Walery, Radomir, Karol
Wiadomości gminne | Kultura | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia | UE - Projekty
znajdujesz się w:
SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt
UE-Projekty

  Wpisz swój adres email.
dopisz


SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Górze uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Góry Nr VII/50/19 zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 2998) od dnia 15 maja 2019 r. obowiązują nowe wzory deklaracji dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i  dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.

DEKLARACJA - zamieszkałe
DEKLARACJA - niezamieszkałe

 

 

ODPADY ZIELONE !!!

 Urząd Miasta i Gminy w Górze uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Góry zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 1574) i uchwałą zmieniającą w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 1575) odpady zielone nie będą odbierane bezpośrednio z posesji przez firmę odbierającą odpady. Odpady te w ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Transport odpadów do PSZOK zapewnia odpowiednio mieszkaniec lub właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.  

 

 

 Urząd Miasta i Gminy w Górze przypomina,  że z dniem 1 lutego 2019 r. zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

            Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych:

·         15 zł miesięcznie na osobę w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny

·         30 zł na osobę miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych zbieranych w sposób selektywny:

·         17,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110 l i 120 l;

·         114,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 l;

·         685,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 7 m³

·         945,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 10 m³

 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych zbieranych bez selektywnej zbiórki :

·         27,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110 l i 120 l;

·         182,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 l;

·         988,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 7 m³

·         1370,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 10 m³

·         5,00 zł miesięcznie za kosz uliczny.

 

            Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą stawek nie ma obowiązku składania nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma pisemne zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

 


SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Urząd Miasta i Gminy w Górze informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r.
od mieszkańców Miasta i Gminy Góra oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Góra, odpady komunalne odbierała będzie firma:

Technika Komunalna TEKOM Sp. z o.o., 56-200 Góra ul. Podwale 12a

I.                  POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

                Worki i pojemniki  na odpady zbierane selektywnie zapewnia Gmina Góra poprzez podmiot uprawniony, jako usługę dodatkową.

II.               HARMONOGRAM

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych, zebranych selektywnie) obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dostępne są na tablicy Urzędu Miasta i Gminy w Górze, przekazane do wiadomości sołtysów Gminy Góra oraz dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Góra.

HARMONOGRAM-ODPADY KOMUNALNE 2019

HARMONOGRAM-ODPADY SELEKTYWNE 2019

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE GÓRA NA ROK 2019

DODATKOWY HARMONOGRAM ODBIORU WORKÓW ŻÓŁTYCH - 2019 R.


 

III.            OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 28 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Opłatę uiszczamy wpłatą gotówkową w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, w drodze inkasa u wyznaczonych inkasentów lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy płatnika nadany przy rejestracji deklaracji w Urzędzie Miasta i Gminy Góra.

IV.              CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1)      w okresie od 1 kwietnia  do 30 czerwca:

a)      raz w tygodniu – z terenu miasta Góra,

b)      co dwa tygodnie – z terenu wiejskiego gminy Góra;

2)      w pozostałych miesiącach:

a)      nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – dla nieruchomości wielorodzinnych, na których odpady gromadzone są w pojemnikach większych niż 0,11 m3 ,

b)      raz w tygodniu – dla pozostałych nieruchomości zamieszkałych w mieści Góra,

c)      co dwa tygodnie – z terenu wiejskiego gminy Góra.

 

  2. Odpady komunalne zmieszane, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbierane są:

1)      z terenu miasta raz w tygodniu;

2)      z obszaru wiejskiego nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne oraz opakowania metalowe po produktach spożywczych, szkło bezbarwne, szkło kolorowe
odbierane będą:

1)      z nieruchomości zamieszkałych (wielorodzinnych) – po wypełnieniu gniazd poszczególnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu;

2)      z nieruchomości zamieszkałych (pozostałych) – jeden raz w miesiącu;

3)      z nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz w miesiącu, a w przypadku
pojemników, po ich wypełnieniu.

 

 

V.                 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się w Górze, ul. Poznańska 34.

Podmiotem prowadzącym Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych jest Firma Technika Komunalna TEKOM Sp. z o.o., 56-200 Góra, ul. Podwale 12a.

Odpady komunalne wytworzone ponad limit właściciele nieruchomości dostarczają bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Godziny pracy PSZOK:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek   700-1400

Środa                                                         1100-1800

Sobota                                                        800-1400

    VI.            DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

DEKLARACJA - zamieszkałe
DEKLARACJA - niezamieszkałe

INFORMACJA O OBOWIĄZKACH UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO            

                Urząd Miasta i Gminy w Górze, Wydział Ochrony Środowiska informuje, że zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (telewizor, lodówka, pralka i in.) jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Ponadto zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Sprzęt elektryczny i elektroniczny to urządzenia, których działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego. Użytkownicy sprzętu to zarówno osoby fizyczne (mieszkańcy) i przedsiębiorcy. Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie:

ü     przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

ü     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany Góra, ul. Poznańska 34

Uwaga!!!

Nieoddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego
z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt stanowi wykroczenie.

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
dokumenty do pobrania
 
Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Informacja na temat rejestru dzialanosci regulowanej
Zasady selektywnej zbiorki odpadow zgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra
Elekltrośmieci
Ulotka - odpady
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc
Zmiana uchwały w sprawie zarzadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.pdf
Uchwała dotycząca domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o okreśkonej pojemności
Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzad.pdf
Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usłu w zak.pdf
HARMONOGRAM-ODPADY KOMUNALNE 2019
HARMONOGRAM-ODPADY SELEKTYWNE 2019
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE GÓRA NA ROK 2019
DODATKOWY HARMONOGRAM ODBIORU WORKÓW ŻÓŁTYCH - 2019 R.
Rejestr działalności regulowanej 2019
Tekst jednolity uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług.
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji.
Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
Zmiana Uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług - bioodpady.
Tekst jednolity uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
Zmiana uchwały w sprawie regulaminu - odpady zielone
Zmiana uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług.
   
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
kalendarium miesięczne

  
Online: 14 odwiedzin: 10857592
© 2005 - 2020 Góra. All rights reserved.