Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
środa 26 czerwca 2019  imieniny: Paulina, Jan, Paweł
Wiadomości gminne | Kultura | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia | UE - Projekty
znajdujesz się w:
SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt
UE-Projekty

  Wpisz swój adres email.
dopisz


SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Górze uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Góry Nr VII/50/19 zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 2998) od dnia 15 maja 2019 r. obowiązują nowe wzory deklaracji dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i  dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.

DEKLARACJA - zamieszkałe
DEKLARACJA - niezamieszkałe

 

 

ODPADY ZIELONE !!!

 Urząd Miasta i Gminy w Górze uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Góry zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 1574) i uchwałą zmieniającą w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 1575) odpady zielone nie będą odbierane bezpośrednio z posesji przez firmę odbierającą odpady. Odpady te w ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Transport odpadów do PSZOK zapewnia odpowiednio mieszkaniec lub właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.  

 

 

 Urząd Miasta i Gminy w Górze przypomina,  że z dniem 1 lutego 2019 r. zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

            Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych:

·         15 zł miesięcznie na osobę w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny

·         30 zł na osobę miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych zbieranych w sposób selektywny:

·         17,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110 l i 120 l;

·         114,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 l;

·         685,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 7 m³

·         945,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 10 m³

 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych zbieranych bez selektywnej zbiórki :

·         27,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110 l i 120 l;

·         182,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 l;

·         988,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 7 m³

·         1370,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 10 m³

·         5,00 zł miesięcznie za kosz uliczny.

 

            Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą stawek nie ma obowiązku składania nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma pisemne zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

 


SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Urząd Miasta i Gminy w Górze informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r.
od mieszkańców Miasta i Gminy Góra oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Góra, odpady komunalne odbierała będzie firma:

Technika Komunalna TEKOM Sp. z o.o., 56-200 Góra ul. Podwale 12a

I.                  POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

                Worki i pojemniki  na odpady zbierane selektywnie zapewnia Gmina Góra poprzez podmiot uprawniony, jako usługę dodatkową.

II.               HARMONOGRAM

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych, zebranych selektywnie) obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dostępne są na tablicy Urzędu Miasta i Gminy w Górze, przekazane do wiadomości sołtysów Gminy Góra oraz dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Góra.

HARMONOGRAM-ODPADY KOMUNALNE 2019

HARMONOGRAM-ODPADY SELEKTYWNE 2019

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE GÓRA NA ROK 2019


III.            OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 28 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Opłatę uiszczamy wpłatą gotówkową w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, w drodze inkasa u wyznaczonych inkasentów lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy płatnika nadany przy rejestracji deklaracji w Urzędzie Miasta i Gminy Góra.

IV.              CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1)      w okresie od 1 kwietnia  do 30 czerwca:

a)      raz w tygodniu – z terenu miasta Góra,

b)      co dwa tygodnie – z terenu wiejskiego gminy Góra;

2)      w pozostałych miesiącach:

a)      nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – dla nieruchomości wielorodzinnych, na których odpady gromadzone są w pojemnikach większych niż 0,11 m3 ,

b)      raz w tygodniu – dla pozostałych nieruchomości zamieszkałych w mieści Góra,

c)      co dwa tygodnie – z terenu wiejskiego gminy Góra.

 

  2. Odpady komunalne zmieszane, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbierane są:

1)      z terenu miasta raz w tygodniu;

2)      z obszaru wiejskiego nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne oraz opakowania metalowe po produktach spożywczych, szkło bezbarwne, szkło kolorowe
odbierane będą:

1)      z nieruchomości zamieszkałych (wielorodzinnych) – po wypełnieniu gniazd poszczególnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu;

2)      z nieruchomości zamieszkałych (pozostałych) – jeden raz w miesiącu;

3)      z nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz w miesiącu, a w przypadku
pojemników, po ich wypełnieniu.

 

 

V.                 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się w Górze, ul. Poznańska 34.

Podmiotem prowadzącym Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych jest Firma Technika Komunalna TEKOM Sp. z o.o., 56-200 Góra, ul. Podwale 12a.

Odpady komunalne wytworzone ponad limit właściciele nieruchomości dostarczają bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Godziny pracy PSZOK:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek   700-1400

Środa                                                         1100-1800

Sobota                                                        800-1400

    VI.            DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

DEKLARACJA - zamieszkałe
DEKLARACJA - niezamieszkałe

INFORMACJA O OBOWIĄZKACH UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO            

                Urząd Miasta i Gminy w Górze, Wydział Ochrony Środowiska informuje, że zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (telewizor, lodówka, pralka i in.) jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Ponadto zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Sprzęt elektryczny i elektroniczny to urządzenia, których działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego. Użytkownicy sprzętu to zarówno osoby fizyczne (mieszkańcy) i przedsiębiorcy. Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie:

ü     przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

ü     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany Góra, ul. Poznańska 34

Uwaga!!!

Nieoddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego
z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt stanowi wykroczenie.

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
dokumenty do pobrania
 
Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Informacja na temat rejestru dzialanosci regulowanej
Zasady selektywnej zbiorki odpadow zgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra
Elekltrośmieci
Szkolenie w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Góra.pdf
Ulotka - odpady
Tekst jednolity uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawka opłat
Sprawozdanie roczne za 2014 r
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.doc
Zmiana uchwały w sprawie zarzadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.pdf
Uchwała dotycząca domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o okreśkonej pojemności
Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzad.pdf
Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usłu w zak.pdf
Dodatkowy harmonogram odbioru odpadów selektywnych typu odpady zielone i tworzywa sztuczne
Rejestr działalności regulowanej
DODATKOWY HARMONOGRAM ODBIORU WORKÓW ŻÓŁTYCH I BRĄZOWYCH
HARMONOGRAM-ODPADY KOMUNALNE 2019
HARMONOGRAM-ODPADY SELEKTYWNE 2019
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE GÓRA NA ROK 2019
   
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
kalendarium miesięczne

  
Online: 10 odwiedzin: 9724355
© 2005 - 2019 Góra. All rights reserved.