Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
wtorek 7 kwietnia 2020  imieniny: Donata, Herman, Rufin
Wiadomości gminne | Kultura | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia | UE - Projekty
znajdujesz się w:
Kierownictwo Urzędu
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt
UE-Projekty
KORONA WIRUS


  Wpisz swój adres email.
dopisz


Kierownictwo Urzędu

 

 

 Irena Krzyszkiewicz

 Burmistrz Góry


 Urząd Miasta i Gminy w Górze
 ul. Mickiewicza 1 pok. 100
 tel. 65 544 36 01,
 fax. 65 543 26 58

 e-mail: burmistrz@gora.com.pl

 

Do kompetencji Burmistrza należy pełnienie funkcji:

 • organu wykonawczego gminy,
 • kierownika Urzędu,
 • zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) w jednoosobowych spółkach gminy,
 • organu administracji publicznej pierwszej instancji,
 • administratora danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie,
 • zapewnienie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych,
 • Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Góra.

Zakres działania Burmistrza jako kierownika Urzędu obejmuje:

 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 • określanie warunków pracy i płacy pracownikom Urzędu,
 • wykonywanie innych uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu, wynikających z kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych,
 • administrowanie funduszem świadczeń socjalnych,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • wydawanie aktów prawnych wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń,
 • zatwierdzanie planów działania i planów kontroli Urzędu.

Zakres działania Burmistrza jako organu administracji publicznej pierwszej instancji obejmuje:

 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • udzielanie upoważnień do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
 • Do kompetencji Burmistrza należy ponadto:
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej gminy,
 • składanie, w ramach posiadanych upoważnień, oświadczeń woli w sprawach     związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 • zapewnienie funkcjonowania w gminie kontroli zarządczej,
 • zapewnienie prowadzenia audytu wewnętrznego,
 • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 • współdziałanie z Radą i jej komisjami,
 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych, których gmina jest członkiem,
 • współpraca z samorządem powiatowym i sąsiednimi gminami w celu rozwiązywania wspólnych problemów i obrony wspólnych interesów,
 • współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy i organizowanie okresowych zebrań sołtysów,
 • przyjmowanie interesantów w indywidualnych sprawach, w tym również w sprawach skarg i wniosków w czasie określonym w Regulaminie,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami ustaw i uchwał Rady.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Zastępcy Burmistrza,
 • Sekretarza,
 • Skarbnika,
 • Radców Prawnych,
 • Rewidenta Gminnego.

Burmistrz, w ramach ustalonego podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, koordynuje pracę i nadzoruje działalność:

 • Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji,
 • Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,
 • Biura Zamówień Publicznych,
 • Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej,
 • Pionu Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Urzędu Stanu Cywilnego.


 

Magdalena Głuszko

Zastępca Burmistrza Góry

 

Urząd Miasta i Gminy w Górze

ul. Mickiewicza 1 pok. 101

tel. 65 544 36 00

fax 65 543 26 58

 

e-mail: zastepca@gora.com.pl

 

Do kompetencji Zastępcy Burmistrza należy:

1)      koordynowanie pracy i nadzorowanie działalności:

a)       Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych,

b)      Wydziału Ochrony Środowiska,

c)       Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizowanych przez ten Wydział zadań z zakresu planowania przestrzennego,

2)      kreowanie polityki gminy w sprawach realizowanych przez podległe Wydziały i stanowiska pracy,

3)      reprezentowanie Burmistrza na zewnątrz, pod jego nieobecność lub z upoważnienia Burmistrza,

4)      przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w czasie określonym w Regulaminie,

5)      współdziałanie z Radą i jej komisjami w zakresie swego działania.


 


Tadeusz Otto

Sekretarz Miasta i Gminy

 

Urząd Miasta i Gminy w Górze

ul. Mickiewicza 1 pok. 3

tel. 65 544 36 05

fax 65 543 26 58

 

e-mail: sekretarz@gora.com.pl

 

  

Do kompetencji Sekretarza należy:

 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu,
 • opracowywanie projektu Regulaminu oraz projektów jego zmian,
 • opracowywanie zakresów czynności Naczelnikom i pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy,
 • opiniowanie zakresów czynności pracowników Wydziałów,
 • wydawanie opinii w sprawach sporów kompetencyjnych między Wydziałami,
 • opracowywanie rocznego planu działania Urzędu, nadzorowanie jego realizacji i składanie sprawozdań w tym zakresie,
 • kontrolowanie dyscypliny pracy w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw w zakresie ochrony danych osobowych,
 • koordynowanie pracy i nadzorowanie działalności:

          - Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,

          - Biura Obsługi Organów Gminy,

          - samodzielnego stanowiska ds. komunikacji społecznej,

 • uczestniczenie, na polecenie Burmistrza, w sesjach Rady, oraz komisji Rady, a także w innych spotkaniach, naradach, uroczystościach,
 • nadzór nad organizacją uroczystości państwowych i lokalnych,
 • sporządzanie testamentów allograficznych,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją na terenie gminy wyborów powszechnych   i referendów,
 • prowadzenie spraw dotyczących współpracy z samorządami zagranicznymi,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji przez gminę aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,
 • nadzór nad polityką informacyjną gminy,
 • zastępowanie Burmistrza i jego Zastępcy podczas ich nieobecności, w zakresie posiadanych upoważnień,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza lub jego Zastępcę zgodnie  z przekazanymi wskazówkami.

 

 

obrazek 

  Marek Balowski 

 Skarbnik Miasta i Gminy


 Urząd Miasta i Gminy w Górze
 ul. Mickiewicza 1 pok. 1
 tel. 65 544 36 04,
 fax. 65 543 26 58

 e-mail: skarbnik@gora.com.pl

 

 

Do obowiązków Skarbnika należy:

 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, uchwalaniem, wykonywaniem oraz kontrolą wykonania budżetu, w tym m.in.:
 • opracowywanie projektów aktów prawnych uruchamiających procedurę uchwalania budżetu gminy,
 • zbieranie wycinkowych materiałów planistycznych do budżetu,
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu gminy,
 • sporządzanie projektu budżetu gminy,
 • uczestniczenie w fazie analizowania, korygowania i uchwalania projektu budżetu  gminy oraz opiniowania budżetu przez komisje problemowe Rady,
 • sporządzanie projektu uchwały budżetowej,
 • przekazywanie mieszkańcom gminy informacji o założeniach projektu budżetu gminy,
 • składanie wyjaśnień do projektu budżetu gminy,
 • opracowywanie układu wykonawczego budżetu gminy,
 • ustanawianie dysponentów środków budżetowych,
 • czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu gminy,
 • kontrolowanie i analizowanie wykonania budżetu,
 • informowanie i wyjaśnianie zainteresowanym kwestii związanych z prowadzoną przez Burmistrza gospodarką finansową,
 • sporządzanie informacji okresowych oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, a także rocznego sprawozdania z wykonania budżetu,
 • dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • przyjmowanie i analizowanie planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych, sprawowanie nadzoru nad realizacją planów finansowych, analizowanie realizacji planów oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji,
 • sprawowanie nadzoru w sprawach związanych z przyznawaniem dotacji zakładom budżetowym oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek pomocniczych.

Do obowiązków Skarbnika należy ponadto:

 • wykonywanie obowiązków Naczelnika Wydziału Finansów,
 • uczestniczenie w sesjach Rady i pracach komisji problemowych Rady na zasadach określonych w Statucie Gminy Góra,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową (przesyłanie uchwał, sprawozdań, przekazywanie informacji i danych),
 • współdziałanie z instytucjami finansowymi (bank, urząd skarbowy, itp.),
 • współpraca z Naczelnikami w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej gminy,
 • kreowanie polityki finansowej gminy,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza lub jego Zastępcę zgodnie z przekazanymi wskazówkami.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
kalendarium miesięczne

  
Online: 14 odwiedzin: 11300933
© 2005 - 2020 Góra. All rights reserved.